img
1544165024 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวอุบล  ไชยเมือง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางอัมรา  บุญแนะ  ครู กศน.ตำบล และนางนุชนาฎ  วงษา บรรณารักห้องสมุด อำเภอกุมภวาปี เข้าอบรม BOOK ONLINE  ตามที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561   ณ ห้องประชุมบ้านเชียง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี